صورت وضعیت های مالی شهرداری :

نصاب معاملات 98

نصاب معاملات سال 97

قانون شهرداریها

نصاب معاملات 98

صورت هزينه و درآمد 12 ماهه سال 97 شهرداری عسگران-1

صورت هزينه و درآمد 6ماهه سال 97 شهرداری عسگران

بخشنامه بودجه سال 98 شهرداریها

بخشنامه بودجه سال 97 شهرداریها

آیین نامه مالی شهرداریها