شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: درخواست نقل و انتقال ملک نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
فهرست