مزایده پارکینگ

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. مزایده پارکینگ

#آگهی_مزایده

(نوبت دوم)

به استناد مصوبه شماره ۵۲۴مورخ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ شورای اسلامی شهر عسگران، شهرداری عسگران در نظر دارد نسبت به اجاره پارکینگ عمومی ماشین آلات شهر عسگران با قیمت پایه کارشناسی ۳۰۰۰۰۰۰۰۰(سیصد میلیون ریال ) برای مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی زیر اقدام نماید.

www.setadiran.ir

لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ نشر آگهی (۱۶ مردادماه ۱۴۰۲) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تا تاریخ ۲۲مرداد۱۴۰۲ ساعت ۱۴ جهت خرید اسناد مزایده و تا تاریخ ۲شهریور۱۴۰۲ ساعت ۱۳ جهت بارگذاری پیشنهادات خود در سامانه مذکور اقدام فرمایند. پیشنهادات فیزیکی به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. ▫️داود گودرزی _ شهردار عسگران

فهرست