مزایده کانکس

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. مزایده کانکس

#آگهی_مزایده

(نوبت اول)

به استناد مصوبه شماره ۵۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ شورای اسلامی شهر عسگران ، شهرداری عسگران در نظر دارد نسبت به اجاره محل استقرار کانکس واقع در منطقه نمونه گردشگری چشمه مرغاب با قیمت پایه کارشناسی شصت میلیون ریال برای مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به نشانی زیر اقدام نماید. www.setadiran.ir لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ نشر آگهی (۴تیرماه ۱۴۰۲) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد شرکت در مزایده به سامانه مذکور مراجعه نمایند. پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مقرر در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. پیشنهادات فیزیکی به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

▫️داود گودرزی _ شهردار عسگران

فهرست