مزایده دکه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. مزایده دکه

#آگهی_مزایده

(نوبت اول)

به استناد مصوبه شماره ۵۲۴ مورخ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ شورای اسلامی شهر عسگران، شهرداری عسگران در نظر دارد نسبت به اجاره کلبه فروشگاهی (دکه) واقع در منطقه گردشگری چشمه مرغاب شهر عسگران با قیمت پایه کارشناسی ۶۰۰۰۰۰۰۰ (شصت میلیون ریال) برای مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به نشانی زیر اقدام نماید. www.setadiran.ir لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ نشر آگهی (۴تیرماه ۱۴۰۲) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد شرکت در مزایده به سامانه مذکور مراجعه نمایند. پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مقرر در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. پیشنهادات فیزیکی به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

▫️داود گودرزی _ شهردار عسگران

فهرست