مزایده چمن مصنوعی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. مزایده چمن مصنوعی

#آگهی_مزایده

(نوبت اول)

به استناد مصوبه شماره ۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ شورای اسلامی شهر عسگران ، شهرداری عسگران در نظر دارد نسبت به اجاره زمین چمن مصنوعی شهدای شهر عسگران با قیمت پایه کارشناسی پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به نشانی زیر اقدام نماید. www.setadiran.ir لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ نشر آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد شرکت در مزایده به سامانه مذکور مراجعه نمایند. پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مقرر ، در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. پیشنهادات فیزیکی به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

▫️داود گودرزی _ شهردار عسگران

فهرست