مشکلات اشتغال جوانان

یکی از خصوصیات جوانی، دغدغه‌مند بودن است. داشتن دغدغه برای آینده ای هدفمند و رسیدن به رویاهایی  که سال ها شخصیت جوان را شکل داده و نقطه سعادتی برایش بوده که بارها در موردش انشاء نوشته و امید و شور زندگی را در دلش افروخته است.

شاید دغدغه های یک فرد جوان با دیگری متفاوت باشد اما طی بررسی ها و گفتگوهایی که با جوانان داشته ایم نقطه مشترک همه این دغدغه و نگرانی ها، اشتغال بود. شاید کلمه اشتغال دربرگیرنده دو بخش از جوانان شود، یعنی بخش اول که شغل دارند و بخش دوم افرادی که شغل ندارند و بیکار هستند.

فهرست