واحد اجرائیات

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد اجرائیات

قاسم جلال الدین صالحی

مسئول اجرائیات
۱
شرح وظایف واحد اجرائیات
 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • پیگیری امور مربوط به کنترل و رفع تخلفات شهری با هماهنگی مقام مافوق در منطقه.
 • جلوگیری از هرگونه تخلف ساختمانی و تفکیک اراضی فاقد مجوز لازم در محدوده منطقه.
 • کنترل مجوز های ساختمانی و نقشه ها .
 • جلوگیری از هرگونه تخلیه ضایعات ساختمانی در معابر عمومی، خیابان ها و بلو ارها و در صورت بروز تخلف، اخطار کتبی به منظور جمع آوری.
 • پیگیری منظم گزارش های لازم جهت ارسال پرونده متخلفین ساختمانی به کمیسیون ماده صد منطقه و اجرای احکام.
 • جمع آوری و ثبت اطلاعات و آمار مورد نیاز ساختمان های با مجوز و فاقد مجوز.
 • رسیدگی به شکایت های مردمی در رابطه با تخلفات ساختمانی.
 • پیگیری گزارش های مهندسین ناظر در خصوص تخلفات ساختمانی تا حصول نتیجه نهایی.
 • نظارت بر جمع آوری و همچنین ترخیص اموال ضبط شده.
 • هماهنگی با کارشناس حقوقی منطقه در خصوص درخواست حکم ورود، تخلیه محل، شکستن قفل و … از طریق دستگاه قضایی و نیروی انتظامی.
 • تهیه و تنظیم گزارش هفتگی و ماهیانه جهت ارایه به مقام مافوق.

 

شرح وظایف واحد توافقات

 • کاربری با اراضی مسکونی
  • تشکیل پرونده (رای ماده ۱۲ و گردش ثبتی الزامیست)
  • تنظیم توافق
  • ارسال لایحه به شورا
  • پس از حصول مجوز شورا قدر السهم شهرداری طی تنظیم واگذار نامه اخذ می گردد .
  • میخ کوبی قطعات توسط مالک و تحویل آن به شهرداری

 

 • (اراضی با کاربری غیر مسکونی)
  • تشکیل پرونده (رای ماده ۱۲ و گردش ثبتی الزامیست)
  • تنظیم توافق
  • ارسال لایحه به شورای محترم اسلامی شهر
  • پس از تایید شورای محترم و فرمانداری شهرستان پرونده جهت تغییر کاربری وضع موجود به  مسکونی به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده می شود .
  • پس از تغییر کاربری قدرالسهم شهرداری طی تنظیم واگذارنامه اخذ می گردد .میخ کوبی قطعات توسط مالک و تحویل آن به شهرداری

 

 • (در صورتی که املاک در مسیر تعریفی طرح های مصوب شهرداری قرار می گیرند)
  • تشکیل پرونده
  • اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی ارزشی ملک واقع در طرح
  • تنظیم توافق
  • ارسال لایحه به شورا
  • پس از اخذ مجوز از شورای اسلامی محرتم اسلامی شهر بر اساس قیمت کارشناسی غرامت ملک پرداخت می گردد.
فهرست