واحد شهرسازی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. واحد شهرسازی

اسماعیل سواری

مسئول واحد شهرسازی

معرفی واحد شهرسازی

رشد فرآیند جمعیت کشور به ویژهخ منطق شهری ،استفاده بهینه از فضای شهری اجتناب ناپذیر میسازد ، طرح های جامع و تفصیلی شهرها به منظورایجاد زمینه برای بهره وری مناسب از ظرفیتهای شهری متناسب با نیاز ساکنین آن برنامه ریزی و طرح ریزی می شوند و یکی از مهمترین عوامل کنترل و هدایت توسعه ی کالبدی شهرسازی به وجود آمده تا ساختمان ها طوری احداث شوند که هیچ ساختماتنی مزاحم ساختمان های مجاور خودنشوند لذا جهت رعابت این ضوابط قانونی ماده صد شهرداری ماکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها و یا حریم شهر را مکلف داشته تا قبل از هر گونه اقدام عمرانی یا هر گونه تفکیک اراضی ، از شهرداری پروانه اخذ نماید و بدین ترتیب  شهرداری طبق اصول فنی منطقه بهمالک پروانه متقاضی راهنمایی می شود که طبق اصول فنی منطقه به مالک پروانه داده و در آن پروانه متقاضی راهنمایی می شود که طبق نقشه و شرایط مندرج در پروانه ساختمان های خود را اصلاح نماید در صورتی که مالکین اراضی، بدون دریافت پروانه و یا مخالفت مفاد پروانه و یا مازاد پروانه احداث بنا نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی آنها جلوگیری نماید و پرونده متخلف ساختمانی را به کمیسیون مذکور تخلف را بررسی نموده و حسب مورد رأی به جریمه ، پلمپ و یا تخریب صادر م ینماید تا بدینوسیله از ناهنجاریهای ساختمان سازی شهری جلوگیری به عمل آورد
شرح مسئولیت و اختیارات :
دستور ثبت نامه ها و در خواستها
پاراف و تایید کلیه پیش نویس ها ی واحد شهرسازی
نظارت بر عملکرد کارشناسان و رابط کمیسیون ماده صد و افراد زیر مجموعه
تایید کلیه استعلام ها- دستور نقشه ها – پروانه – پایانکار و جداول ماده صد و ….
تایید نامه های مکاتبات با شهر سازی و تایید نامه های بانک و بیمه
کنترل ضوابط شهر سازی در پرونده های کارشناسی شده
بررسی نقشه های تفکیکی و تایید آنها جهت ارسال به ثبت اسناد و املاک
شرکت در جلسات کمیسیون ماده صد و کمیته فنی
شرکت در جلسات شهرسازی مرکز
مکاتبه با دایره نقشه برداری

 

 

فهرست