واحد شهرسازی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد شهرسازی

اسماعیل سواری

مسئول شهرسازی
شرح وظایف واحد شهرسازی:
 • بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی

 • نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری

 • رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری با هماهنگی مناطق شهرداری

 • بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرائی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری

 • نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعملهای مربوطه

 • انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه شهرسازی و معماری

 • تهیه طرحهای راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر و هسته های جمعیتی اطراف شهر

 • برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی

 • برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور زیباسازی شهر با اولویت معماری سنتی

 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست