معرفی شهردار

شهردار شهر ….. :   آقای……..

سوابق تحصیلی

کارشناسی …..

کارشناسی ارشد…..

سوابق اجرائی
سمت سال خدمت 
 معاون شهردار   از سال …. تا …..
 کارشناس شهرداری ….. از سال …تا ….
کارشناس دفتر استانداری ….. از سال ….تا ….
 شهردار …… از سال …. تا ….
 شهردار ….. از سال …. تا …..
 شهردار….. از سال …. تاکنون