آب و هوا

اطلاعات حاصل از نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به شهر، متوسط دمای شهر  را ….درجه سانتی گراد و متوسط میزان بارش سالیانه را بین ….تا ….. میلیمتر گزارش داده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست