اشتغال و اقتصاد

اشتغال و اقتصاد

کشاورزی

برمبنای اطلاعات حاصل از سرشماری سال ….. در شهر، تعداد شاغلین بخش کشاورزی شهری … برابر با … نفر بوده است که حدود … درصد از جمعیت شاغل شهر را دربرمیگیرد. براساس اطلاعات موجود از سرشماری سال ….. تعداد بهره برداران کشاورزی برحسب نوع فعالیت در شهری …. مطابق زیر می باشد.

زراعت و باغداری

مطالعات میدانی انجام شده در سطح شهر در سال …. نشان داده است که شهری …. دارای حدود ۲۵ هکتار اراضی زراعی است که از این میزان  اراضی زیر کشت گندم با .. هکتار، برنج با .. هکتار، جو با .. هکتار و سیب زمینی با ..هکتار می باشد. از … هکتار اراضی اختصاص یافته به باغات نیز … هکتار شامل محصول به، .. هکتار دارای  محصول هلو و۴… هکتار به محصول گیلاس اختصاص یافته است که این محصولات در درجه اول در خود شهر و شهرهای  اطراف به فروش می سد و مازاد مصرف در میدان میوه وتروبار شهرستان ……. به فروش می رسد. لارم به ذکر است در شهرهیچ گونه واحد خدماتی و پشتیانی برای ماشین های کشاورزی وجود ندارد. کود، سم و بر اصلاح شده مورد نیاز برای کشاورزان به صورت ۱۰۰ درصد سهمیه توسط جهاد کشاورزی شهرستان و فروشگاه های توزیع کود و سم شهرستان تامین می شود. سیستم آبیاری اراضی نیز … درصد غرقابی و تنها .. درصد قطره ای می باشد.

دامداری

با توجه به مطالعات میدانی در شهری ….تعداد ….. راس دام سنگین و …. واحد پرورش دام سبک وجود دارد. غلاوه براین چندی واحد پرورش مرغ تخم گذار خانگی با ظرفیت … تا … قطعه وجود دارد. تولیدات این واحدهای خانگی صرف مصارف خانگی شهر می شود و اضافه شیر به مرکز جمع آوری شیر اردال داده می شود. در شهری …. هیچ گونه امکاناتی برای نگه داری و فرآوری محصولات و صنایع تبدیلی و تکمیلی وجود ندارد.

صنعت و معدن

در شهری … هیچ واحد صنعتی وجود ندارد. وجود شهرک صنعتی …. در فاصله ….کیللومتری شهر، موجب اشتغال تعدادی از اهالی شهر در این صنایع شده است. در نزدیکی شهر هیچ معدنی وجود ندارد.

خدمات

زمینه اشتغال در مشاغل خدماتی در شهر مطابق جدول زیر می باشد. در شهر همچنین یک بازارچه غیر بومی وجود دارد که در هفته دو روز محصولاتی همچون مایحتاج اهالی شهر، پارچه، پوشاک، میوه و صیفی جات در آن عرضه می گردد که از شهرهای ….. نیز برای خرید از این بازارچه، به شهری ….. مراجعه می کنند.

بعلاوه در شهری ….. هیچ تعاونی فعالی وجود بنابراین اهالی شهر در تعاونی های شهرهای …. و یا شهرهای …. و ……. عضویت دارند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست