اطلاعات جمعیتی

اطلاعات جمعیتی

طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت شهری …….. معادل …… نفر و …. خانوار گزارش شده است که از این تعداد … نفر مرد و … نفر زن بوده اند. ضریب جوانی در شهر و ضریب سالمندی بوده است. در جدول زیر تحولات جمعیت، تعداد و بعد خانوار در سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ قابل مشاهده می باشد. علاوه بر این در سال ۱۳۹۵ حدود … درصد از جمعیت شهر در سن کار و حدود …. درصد از جمعیت در سن تحصیل قرار داشته و حدود …درصد از شهر را کودکان زیر ۵ سال تشکیل میداده اند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست