محلات

شهر……..  دارای …….  محله به نام ……………………………………………… می باشد. نامگذاری محلات شهر براساس موقعیت قرارگیری آنها در شهر می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست